МошаПијаде
Нашето училиште

Наставен кадар

Каков е наставниот кадар?

• Високо образовен
• Високостручно оспособен
• Отворен за прифаќање и реализација на новини во наставата, креативен, флексибилен и стручно се усовршува преку: задолжителна посета на семинари; интерна обука; користење стручна литература; соработка со колеги од сродни училишта; соработка со Бирото за развој на образованието.

Секоја година училиштето со свои претставници – ученици учествува во поголем број натпревари на Републичко ниво. Така, веќе традиционално стана нашето учество на натпреварите за машински техничари и автомеханичари, натпревари од областа на земјоделието и тракторски натпревари, каде нашите ученици бележат солидни резултати. Исто така, учествуваме и во натпревари од други предмети, како: историја, географија, англиски јазик, физика, хемија и др.

Климата во училиштетo

Јаки страни:
• Стручен и амбициозен менаџерски тим
• Беспрекорна организација во работењето
• Тимска работа
• Меѓучовечки односи на завидно ниво
• Добра соработка помеѓу менаџерскиот тим и наставниот кадар
• Континуирана и отворена соработка со родителите


ПОВЕЌЕ ЗА НАС


СПОНЗОРИ


АДРЕСА

У.Ц. Моша Пијаде
ул. Илинденски бб.
1200 Тетово

Тел.1: +389 44 33 04 94
Тел.2: +389 44 33 04 96
Тел.3: +389 44 35 04 90
E-Mail: mosapijade@mt.net.mk