MoshaPijade
Нашето училиште

Mundësitë

Shkolla është e pajisur me mjete bashkëkohore mësimore dhe mjete ndihmëse për realizimin më cilësor të mësimdhënies e cila realizohet në kabinete, puntori dhe në fusha sportive. Për nevoja në mësimdhënie shfrytëzohen: kamera digjitale, kamera video, 10 grafoskopa, 2 kasetofona, 8 televizor, 2 video, 8 mikroskop, 3 skenerë, 2 LCD projektorë, 20 printerë, mbi 100 kompjuterë (të vendosur në 2 kabinete për mbajtje të mësimit me nxënësit dhe një kabinet për nevojat e kuadrit mësimdhënës).

Biblioteka shkollore me sallën e leximit funksionon pa ndërprerë dhe ka në dispozicion fond libra mbi 11000 në cilën përveç botimeve të librave për lektyrë, fjalorë dhe enciklopedi, mund të gjendet numër i konsiderueshëm i literaturës profesionalenga gjithë lëmitë. 

 

MORE ABOUT US


SPONZORËT


ADRESA

Mosha Pijade
Rr. Ilindenska pn.
1200 Tetovë

Telefon.1: +389 44 33 04 94
Telefon.2: +389 44 33 04 96
Telefon.3: +389 44 35 04 90
E-Mail: mosapijade@mt.net.mk