MoshaPijade
Нашето училиште

Nxënësit

(The students are not the passive audience,
but they actively participate in the work of the school)

Nxënësit janë të kycur në punën në shkollë përmes bashkësisë së nxënësve. Me iniciativë të tyre është formuar dhe funksionon “organizata rinore“ e shkollës e cila ka për qëllim zgjidhjen e problemve aktuale të rinisë dhe të ndërmerë preventiv të ndikoj në paraqitjen dhe evitimin e dukurive negative me të cilët ballafaqohen të rinjtë. Për qëllimin e caktuar “Organizata rinore“ realizon aktivitete si vijon:
∙ Organizing teachings for diseases for dependence
∙ Organizim i tribunave, puntori për tema përkatëse
∙ Gara sportive
∙ Organizimi i ekspozitave të temave përkatëse
∙ Konkurset për krijimtari letrare për temë përkatëse
∙ Akcione ekologjike
∙ Bashkpunimi me organizatat si motra simotra me shkollat tjera
∙ Organizata e të rinjëve është pjesmarës e MASSUM në kornizat e projektit SEA.

Nxënësve gjithashtu u mundësohet pjesëmarrje në projekte seminare,kampinge edukative, tribuna, vizitë të teatrit, çfaqe kinematografike, ekspozita , lexime të veprave letrare etj.Nxënësit kanë përfaqsuesit e vetë eshe në Unionin e shkollave të mesme dhe në atë mënyrë janë në rrjedha me të gjitha aktualitetet e moshës së tyre në tërë teritorin e republikës.

Nxënësit gjatë qëndrimit në trajnime dhe seminare dhe kamping përvojat,e fituara ua transmetojnë nxënësve tjerë.

Në kuadër të aktiviteteve të Organizatës rinore janë realizuar aksione ambijentale të cilat e përbëjnë rregullimin e hapsirës në shkollë dhe për rreth shkollës, qëllimisht që të rritet vetëdija ambijentale e nxënësve. Nxënvsit të cilët kujdesen për shëndetin e vetë këtë vitë kanë mundësi të marrin pjesë në ngjitjen tradicionale për 24-tën herë në majën e Titos.

 

MË SHUMË RRETH NESH


SPONZORËT


ADRESA

Mosha Pijade
Rr. Ilindenska bb.
1200 Tetovë

Telefon.1: +389 44 33 04 94
Telefon.2: +389 44 33 04 96
Telefon.3: +389 44 35 04 90
E-Mail: mosapijade@mt.net.mk