МошаПијаде
Нашето училиште

Струки и профили

- МАШИНСКА СТРУКА
- Машински техничар за производство
- Автомеханичар

- СООБРАЌАЈНА СТРУКА
- Техничар за патен сообраќај
- Техничар за транспорт и шпедиција

- ЗЕМЈОДЕЛСКО – ВЕТЕРИНАРНА СТРУКА
- Техничар за хортикултура
- Техничар за фармерско производство
- Ветеринарен техничар

- УГОСТИТЕЛСКО – ТУРИСТИЧКА СТРУКА
- Хотелско туристички техничар
- Готвач - кенлер

- ШУМАРСКО – ДРВО ПРЕРАБОТУВАЧКА СТРУКА
- Техничар за шумарство
- Техничар за пејсажна архитектура

- ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА
- Техничар за компјутерска техника

- ГРАДЕЖНО ГЕОДЕТСКА СТРУКА
- Градежен техничар

 

ПОВЕЌЕ ЗА НАС


СПОНЗОРИ


АДРЕСА

У.Ц. Моша Пијаде
ул. Илинденски бб.
1200 Тетово

Тел.1: +389 44 33 04 94
Тел.2: +389 44 33 04 96
Тел.3: +389 44 35 04 90
E-Mail: mosapijade@mt.net.mk