Телефон: +389 44 33 04 94 Е-маил: ssoumpte@gmail.com Адреса: ул. Илинденскa бр. 301, Тетово

РЦСОО „МОША ПИЈАДЕ“

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА


Душан Станојевиќ

E-маил: ds_stanojevic@yahoo.com


Александар Петровиќ

E-маил: apetrovic73@yahoo.com


Илчо Витановски

E-маил: ilcho.vitanovski@hotmail.com


Дончо Симовски

E-маил: doncos@t.mk


Анѓела Анѓелкоска

E-маил: angela_dimitrieska@yahoo.com

© 2023 All rights reserved. Developed by @Ilcho Vitanovski