Телефон: +389 44 33 04 94 Е-маил: ssoumpte@gmail.com Адреса: ул. Илинденскa бр. 301, Тетово

РЦСОО „МОША ПИЈАДЕ“

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА


Зоран Ќировски

E-маил: z.kirovski.uc@gmail.com


Зоран Бошковски

E-маил: zoran-boskovski@hotmail.com


Александар Станојевиќ

E-маил: stanojevicsase@gmail.com


Aлександар Деспотовски

E-маил: starterace@hotmail.com


Драгомир Митровски

E-маил: babush_mitrovski@mail.com


Катерина Алексоска

E-маил: aleksoskakaterina94@gmail.com


Марија Миноска

E-маил: marijaristovska2@yahoo.com

© 2023 All rights reserved. Developed by @Ilcho Vitanovski