Телефон: +389 44 33 04 94 Е-маил: ssoumpte@gmail.com Адреса: ул. Илинденскa бр. 301, Тетово

РЦСОО „МОША ПИЈАДЕ“

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА


Тони Ласовски

E-маил: toni_lasovski@yahoo.com


Зоран Ѓорѓевски

E-маил: gjorgjevskizoran@yahoo.com


Горан Велковски

E-маил: goran.velkovski.16@gmail.com


Бојан Периќ

E-маил: bojanpericte@gmail.com


Ивана Симоска

E-маил: ivanam.simoska@gmail.com

© 2023 All rights reserved. Developed by @Ilcho Vitanovski