Телефон: +389 44 33 04 94 Е-маил: ssoumpte@gmail.com Адреса: ул. Илинденскa бр. 301, Тетово

РЦСОО „МОША ПИЈАДЕ“

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА


Сузана Лековска

E-маил: slekovska90@gmail.com


Ивана Неделкоска

E-маил: nedivana0@gmail.com


Татјана Николовска

E-маил: tanjan05@yahoo.co.uk

© 2023 All rights reserved. Developed by @Ilcho Vitanovski