Телефон: +389 44 33 04 94 Е-маил: ssoumpte@gmail.com Адреса: ул. Илинденскa бр. 301, Тетово

РЦСОО „МОША ПИЈАДЕ“

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА


Директор

Димитрија Апостоловски

E-маил: apostolovski4@gmail.com

Пом. директор

Светлана Милошевска

E-маил: svetle.milosevska@gmail.comПом. директор

Шериф Абдурамани

E-маил:

Стручна служба
Стручен кадар
Општообразовен кадар

© 2023 All rights reserved. Developed by @Ilcho Vitanovski