Телефон: +389 44 33 04 94 Е-маил: ssoumpte@gmail.com Адреса: ул. Илинденскa бр. 301, Тетово

РЦСОО „МОША ПИЈАДЕ“

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА


Актив по македонски јазик

Елена Митовска

E-маил: mitovska.el@gmail.com


Александар Котевски

E-маил: aleksandar.koteski1@gmail.com


Душко Перински

E-маил: dperinski@gmail.com


Даниела Маџова

E-маил: dmadzova@yahoo.com


Флорин Филиуца

E-маил: filiuca.florin@gmail.com


Маја Перовска

E-маил: perovskamaja@gmail.com


Светлана Михајловска

E-маил: svetlanamihajlovska1415@gmail.com


Иван Димоски

E-маил: i.dimoski@gmail.com


Снежана Георгиевска

E-маил: sn.noveska@yahoo.com


Актив по англиски јазик

Силвија Стојановска

E-маил: silvija.stojanovska21@gmail.com


Христина Павловска

E-маил: hpavlovska75@gmail.com


Верица Николоска

E-маил: nikoloskaverica@gmail.com


Драгана Милосавлеска

E-маил: dragana.mihajlovska@gmail.com


Актив по математика / физика / информатика

Елизабета Панева

E-маил: betipaneva@gmail.comКатица Тасеска

E-маил: taseskakatica@yahoo.com


Виолета Србиновска

E-маил: violetasrbinovska@gmail.com


Павлина Радическа

E-маил: pavlinaradiceska@gmail.com


Анѓелина Коцевска

E-маил: f


Актив по спорт и спортски активности

Далибор Спасовски

E-маил: dalibor_te@yahoo.com


Александар Стефановски

E-маил: stefanovskia87@gmail.com


Александар Маркоски

E-маил: a


Актив по историја / граѓанско образование

Игор Петровски

E-маил: igorindexi@gmail.com


Оливера Гиченко

E-маил: gichenkoo@gmail.com


Актив по биологија / хемија

Зорица Апостоловска

E-маил: apostolovskaz64@gmail.com


Елени Мартиновска

E-маил: eleni.martinovska@hotmail.com


Актив по уметност

Светлана Мическа

E-маил: michevskasvetlana@gmail.com


© 2023 All rights reserved. Developed by @Ilcho Vitanovski