Врвен посредник денес – творец на мир утре

Kuben Upper средното училиште, Нансен Дијалог Центар Скопје и С.У. Моша Пијаде сакаат да го спроведат овој проект со цел да ги обучуваат студентите за решавање на конфликти.

Преку овој проект сакаме да им овозможиме на целните групи/учесници да ги градат потребните вештини и компетенции во областа на медијацијата и ненасилната комуникација.

Проектот ќе овозможи размена на искуства помеѓу учениците со цел да се воспостават најдобри практики за мешање меѓу врсници и решавање конфликти во училишните заедници.

Уште повеќе сакаме еснавските посредници да бидат првите во нивните локални заедници и да ги донесат вештините што ги учат во пракса во други околности. Проектот ќе обезбеди високо квалитетни искуства за учење преку внимателно структурирана програма за градење капацитети и активности за следење.

Нашите цели на проектот се целосно компатибилни со нацртите на програмата Еразмус +, посебно во делот кој ги поттикнува градежните вештини, компетенциите и ставовите за подобрување на личниот развој. Поддршка на учениците во стекнувањето на компетенции (знаење, вештини и ставови) со цел подобрување на нивниот личен развој и вработливост на европскиот пазар на трудот и пошироко;

Понатаму, предложениот проект е целосно во согласност со целите како што следува: … да се подигне свеста на учесниците и разбирање на другите култури и земји, нудејќи им можност да изградат мрежи на меѓународни контакти, активно да учествуваат во општеството.

Во младинска средина, во Норвешка и во Македонија, вообичаена практика е да се избегне справувањето со конфликти и контроверзи. Овие конфликти потоа се оставаат да тлеат, а понекогаш и да се ескалираат во насилни конфликти. Учениците имаат потреба од специфични вештини и компетенции со цел да им овозможат ефикасно и мирно решавање на конфликти и контроверзи во мултикултурна средина. Со зголемената мобилност во Европа и на меѓународно ниво, ова е се повеќе релевантно за македонската и норвешката младина.

Во средното стручно училиште „Моша Пијаде“ во Тетово, зголемениот број на конфликти меѓу различни групи ученици го направија училишниот менаџмент и наставниците, како и самите ученици, свесни за потребата од алтернативни практики за решавање на проблемите.

Кубеновската програма за посредување во училиштата (Safe Learning) континуирано ја зајакнува програмата која беше развиена во Sogn Upper средното училиште на почетокот на 90-тите. Кубеновската медијација сега работи на споделување на овие практики преку национални и меѓународни ресторативни мрежи.