Европска професионална пракса

За првпат Еуромоб соработуваше со училиштето од Македонија. Две недели ние бевме домаќин на група од 10 ученици механичари кои навистина беа одлични во нивната практикантска работа. Тоа беше големо искуство за двете страни – сакавме да учиме за македонската култура и традиции колку што студентите сакаа да учат за португалските. Се надеваме дека ќе имаме шанса повторно да соработуваме во иднина.

Автомобилската индустрија зафаќа голем простор во општеството. Има постојани напори на сите производители на автомобили за подобрување на системите интегрирани во возилата со цел да се намали потрошувачката, да се зголеми безбедноста, да се заштити животната средина и така натаму. Од друга страна, технологијата навлезе во сите сфери на животот, а тоа е случај и со автомобилската индустрија. Електрониката и интелигентните системи како најсовршена форма на технологија длабоко навлезе во автомобилската индустрија. Насоките за развој на автомобилската индустрија се насочени кон електрични автомобили. Персоналот кој учествува денес ќе биде способен да работи барем по 2 до 3 години, со цел училиштето да биде во тек со развојот на автомобилската индустрија, не е доволно да се следи овој тренд, туку да биде чекор понапред  во таквиот развој.

Прегледот на пазарот на трудот во последните пет години покажува дека учениците со завршени технички училишта не се подготвени да се натпреваруваат на пазарот на трудот. Главните недостатоци се застарена наставна програма, недоволната имплементација на практичната работа и недоволниот број на партнерски организации обучени за да им служат на потребата од вклучување на вкупниот број на ученици кои треба да посетуваат практични часови. Од друга страна, статистичките податоци покажуваат дека стручните училишта во Македонија губат атрактивност.

Како што е наведено погоре, потребите на училиштето се:

  • Да се ​​зголемат менаџерските надлежности за соработка помеѓу училиштето и неговите партнерски организации.
  • Вработените да стекнат меѓународно искуство во однос на организирање на практична обука на ученици.
  • Воведување на нови наставни методи и алатки.
  • Зголемена конкурентност на образованите ученици на пазарот на трудот во земјата и во странство.
  • Ученици со подобрени јазични вештини.
  • Модернизација на наставните програми на стручни предмети и практична обука.
  • Учениците да добијат меѓународно искуство во практична настава.
  • Зголемување на мобилноста на наставниците и учениците.

За да ги имплементираме надлежностите и плановите, нашето училиште ќе ја користи првата верзија на планот за училишна политика изготвена како интелектуален излез од курсот, да се развие долгорочен план за училишна политика во рок од шест месеци по завршувањето на курсот.

Нашето училиште сака да примени добри практики во функционирањето на партнерството помеѓу училиштето и партнерските организации во начинот на спроведување на практични инструкции, така што заедно со учениците кои ќе присуствуваат на обуката ќе организира дебати во училиштето за позитивни и негативни искуства во извршувањето на практичната работа. Од оваа дебата и анализа на извештајот од страна на наставниците кои ќе учествуваат во мобилноста, ќе се изготват насоки за подобрување на практичната настава во училиштето.