Раководен кадар


Директор

IMG-a8d0a25dc79f33536b321cddb0b15366-V

Небојша Трпковски е-маил:

Помошници директори

svetle

Светлана Милошевска е-маил:

afrdita 2

Афрдита Даути-Хамити е-маил:

Стручни соработници

Психолог

Весна Стевческа е-маил:

Педагог

Џеваир е-маил:

Наставен кадар

Општообразовни активи

 
 

Македонски јазик:

 • Маргарита Војноска         е-маил:
 • Маја Перовска                  е-маил:
 • Иван Димоски                  е-маил:
 • Снежана Новеска             е-маил:
 • Александар Котески         е-маил:
 • Даниела Маџова              е-маил:
 • Душко Перински              е-маил:
 • Флорин Филиуца             е-маил:
 • Светлана Михајловска     е-маил:

Англиски јазик:

 • Силвија Стојаноска            е-маил:
 • Христина Павлоска            е-маил:
 • Верица Николовска           е-маил:
 • Драгана Mилосавлеска      e-маил:

Германски јазик:

 • Емилија Велковска             е-маил:

Математика, Информатика, Физика:

 • Благица Новеска               е-маил:
 • Вукашин Кочоски              е-маил:
 • Елизабета Панева             е-маил:
 • Катица Тасеска                  e-маил:
 • Виолета Србиновска         e-маил:
 • Павлина Радическа           e-маил:

Историја, Географија, Граѓанско образование:

 • Ѓуре Сибиноски                  е-маил:
 • Оливера Гиченко                е-маил:
 • Младен Ристоски               e-маил:

Хемија, Биологија:

 • Елени Мартиноска             е-маил:
 • Зорица Апостоловска        е-маил:

Спорт и спортски активности:

 • Далибор Спасовски            е-маил:
 • Александар Бачевски         е-маил:
 • Мирослав Ѓорѓиески           е-маил:

Уметност:

 • Светлана Мичевска            е-маил:

Бизнис, Маркетинг, Економија:

 • Снежана Ѓорѓевска             е-маил:
 • Татјана Николовска            е-маил:

Стручни активи

 
 

Електротехничка струка:

 • Душан Станојевиќ            е-маил:
 • Александар Петровиќ      е-маил:
 • Илчо Витановски              е-маил:
 • Радмила Димовска           е-маил:

Машинска струка:

 • Зоран Бошковски               е-маил:
 • Благоја Столевски              е-маил:
 • Александар Станојевиќ      е-маил:
 • Зоран Ќироски                   e-маил:
 • Александар Деспотоски     e-маил:

Сообраќајна струка:

 • Димитрија Апостоловски    е-маил:
 • Тони Ласовски                     е-маил:
 • Горан Велковски                  е-маил:
 • Зоран Ѓорѓевски                  e-маил:

Угостителско – туристичка струка:

 • Сузана Љековска                 е-маил:
 • Наташа Симоска                  е-маил:
 • Зорица Апостоловска          е-маил:

Земјоделско ветеринарна струка:

 • Јован Пауновски                 е-маил:
 • Златко Радованов               е-маил:
 • Драган Данилоски              е-маил:
 • Александар Христов           е-маил:
 • Божидар Ѓорѓески               е-маил: