У.Ц.”Моша Пијаде” е основан 1928 година како Нижe земјоделско училиште со кое се создале услови за стручно оспособување на ученици од повеќе краишта во земјава. Наставата била двегодишна, а првата генерација броела 30 ученика. Главна цел на училиштето била да образува земјоделски кадри кои стекнатите знаење ќе ги применат во работата на сопствениот имот или во земјоделските стопанства. Во 1945/46 година Ниже земјоделско училиште прераснало во Средно земјоделско училиште со траење од три години, а веќе во 1950/51 год.училиштето ја добило својата физиономија и станало четиригодишно училиште. Покрај теоретската и практичната настава во текот на учебната година, за време на летниот период, се изведувала и феријална пракса а во траење од 1 месец. За разлика од практичната настава која се изведувала во училишното стопанство, феријалната пракса се изведувала во државни стопанства и други земјоделски и ветеринарни установи. На крајот на образованието учениците полагале завршен испит.

       Средно стручно општинско училиште датира уште од 1928 година како ниже земјоделско училиште се до 1960 год. кога прераснува во средно земјоделско училиште „Моша Пијаде“, додека како училишен центар почнува да функционира во 1973 год. со следниве струки:земјоделски техничари, земјоделско-машинки техничари, автомеханичари, а подоцна е формирана и трговска струка. Во 1977/78 год, во рамките на центарот почнуваат со работа прехрамбената и угостителската струка, а една година подоцна со работа почнуваат и ветеринарната и машинската струкаво чии рамки покрај машински техничари се образуваат и бравари, машино-бравари, металостругари и металоглодачи. Поради се поголемиот број на ученици во 1983 е изградена нова училишна зграда. Така во сегашно време училишниот центар опфаќа: две училишни згради и 8 хектари земјиште, во чии рамки влегуваат:училишна економија:свињарска и краварска фарма, мини млекара, минимаркет и спортски игралишта. Во 1995год почнува со работа сообраќајната струка, додека трговската струка од 1998/99 е ставена во мирувње. Во 2005/06 год. започнува со работа шумарко-дрвопреработувачка струка со профилот трхничар за шумарство и пејсажна архитектура, додека од учебната 2006/07 год. воведени се електротехничката струка, со профилот електротехничар за компјутерска техника и автоматика и градежно-геодетска струка. Како најнов профилвоведен од учебна 2009/10год. авттехничар мехатроничар во рамките на машинската струка

       Во 1960 год. била донесена одлука училиштето да го носи името Средно земјоделско училише “Моша Пијаде”.

       Со внесување на новини во образованието се јавила потреба за трансформацијана образованието, и Средното земјоделско училиште прераснува во Училишен Центар за образование на стручни кадри во стопанството “Моша Пијаде”. Како резултат на тоа на 27.12.1973 год. се верификувани следниве профили:

 • Земјоделски техничари
 • Земјоделско-машински техничари
 • Автомеханичари

       Подоцна е формирана трговската струка,а во 1977/78 година се оспособуваат кадри од прехрамбената и угостителската струка. Зголемените потреби од ветеринарен кадар во нашата општина и богатиот сточен фонд во училиштето за изведување на практична настава, како резултат на тоа, во учебната 1979/80 год. се верифицира ветеринарната струка,а подоцна е верифицирана и машинската струка со следниве профили: бравар, заварувач, лимар, металостругач и др.

       Подоцна е формирана трговската струка,а во 1977/78 год. се оспособуваат кадри од прехрамбената и угостителската струка. Зголемените потреби од ветеринарен кадар во нашата општина и богатиот сточен фонд во училиштето за изведување на практична настава, како резултат на тоа, во учебната 1979/80 год. се верифицира ветеринарната струка,а подоцна е верифицирана и машинската струка со следниве профили: бравар, заварувач, лимар, металостругач и др.

       Поради се поголемиот број на ученици, во 1983 год. е изградена новата училишна зграда,која е опремена со најсовремени кабинети за изведувањае на задолжителна и практична настава. Порастот на моторните возила, пренесувањето на патници и превозот на стока,како и условите за нормално одвивање на сообраќајот придонесе да се зголеми интересот кон сообраќајната струка која се верифицира во 1995 год,како и занимањето столар од дрвопреработувачката струка.

       Големиот интерес за шумарство, поттикна во 2004/2005 год да се верифицира со шумарска струка.

       Денес центарот опфаќа 2 училишни згради во кои се сместени:

 • 42 училници
 • кабинети
 • работилници
 • библиотека

   и 8 хектари земјиште во чии рамки влегуваат:

 • свињарска и краварска фарма
 • стакленик
 • цвеќара
 • кујна
 • авто-школа
 • спортски игралишта
 • спортска сала