Квалификации

 • Техничар за патен сообраќај
 • Техничар за транспорт и шпедиција

Техничар за патен сообраќај

 • Организира, реализира и следи транспортен процес при превоз на патници и товар во внатрешен и меѓународен сообраќај
 • Врши снимање на сообраќајот, изработува табели и графичка слика
 • Уредува технички карактеристики на крстосниците и другите сообраќајни површини, како и сообраќајна сигнализација
 • Презема конкретни мерки за правилен увид при сообраќајна незгода
 • Врши контрола на техничката исправност на возилата
 • Утврдува режим на сообраќај
 • Реализира логистички активности

Техничар за транспорт и шпедиција

 • Планира, организира, реализира и следи транспорт
 • Спроведува царински формалности
 • Собира и обработува потребна документација за прием, царинење, транспорт, како и отпрема и допрема на стоката
 • Врши шпедитерски работи поврзани со превозот
 • Врши прием на стоката во складиште, чување на стоката, ракување со стоката во складиште и испорака на стоката

Каде можам да работам?

 • Сектор за сообраќај при општините или Град Скопје
 • Транспортни компании за превоз на товар
 • Транспортни компании за превоз на патници
 • Авто – такси компании
 • Автобуски станици
 • МВР – Единица за безбедност на патниот сообраќај
 • Технички преглед
 • Осигурителни компании
 • Шпедитерски и логистички компании
 • Стоково – транспортни центри, товарни терминали и други логистички центри
 • Различни компании (Сектор за складирање)