Квалификации

 • Техничар за ветеринарна медицина
 • Агротехничар
 • Овоштар / Градинар / Цвеќар

Техничар за ветеринарна медицина

 • Асистира во преглед, дијагностика и лекување на животните
 • Учествува во лабораториски испитувања и контролата на храна од животинско потекло
 • Врши апликација на ветеринарно – медицински препарати и средства за дезинфекција, дезинсекција и дератизација
 • Врши активности поврзани со подготовка и давање храна на домашните животни
 • Води ветеринарна евиденција
 • Врши вештачко осеменување, обележување на животните, води матично книговодство и други работи
 • Асистира при хируршки интервенции, подготвува и стерилизира инструменти

Овоштар / Градинар / Цвеќар

 • Планира, води и надгледува активности на отворено поле и  стакленици, во сточарското производство и други дополнителни активности
 • Ракува со земјоделски машини, опрема и алатки и има познавање за заштита при работа со нив
 • Ракува и применува фитомедицински препарати за заштита на растенијата и применува мерки за заштита при работа со нив

Каде можам да работам?

 • Ветеринарни институти
 • Државен службеник при Агенцијата за храна и ветеринарство
 • Млечната и месната индустрија
 • Индустријата за производство на сточна храна и витаминско минерални премикси
 • Фирми чија дејност се дезинфекција, дезинсекција и дератизација
 • Сточарски фарми
 • Ветеринарни амбуланти и станици
 • Земјоделски институции
 • Земјоделски аптеки
 • Прехрамбена индустрија
 • Државен службеник при Министерството за земјоделие, шумарство и ветеринарство
 • Земјоделски фарми