Електротехничка струка

 • Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
 • Електроинсталатер – монтер

Машинска струка

 • Машински техничар
 • Автотехничар – мехатроничар
 • Автомеханичар
 • Металостругар
 • Машинобравар

Сообраќајна струка

 • Техничар за патен сообраќај
 • Техничар за транспорт и шпедиција
 • Автомеханичар
 • Металостругар
 • Машинобравар

Угостителско - туристичка струка

 • Хотелско – туристички техничар

Шумарско - дрвопреработувачка струка

 • Техничар за шумарство и пејсажна архитектура

Градежно - геодетска струка

 • Геодетски техничар
 • Градежен техничар

Земјоделско - ветеринарна струка

 • Ветеринарен техничар
 • Техничар за хортикултура

Верифицирани образовни профили за специјалистичко образование
( V - степен )

 • Металостругар специјалист
 • Металоглодач специјалист
 • Металодупчач специјалист
 • Бравар специјалист
 • Автомеханичар специјалист
 • Келнер специјалист
 • Готвач специјалист
 • Слаткар специјалист
 • Бармен специјалист
 • Возач – инструктор специјалист
 • Специјалист за шумарски работи
 • Специјалист за ловство