Електротехничка струка

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – 4 годишно

Откривање и отстранување дефекти на компјутерска техника и опрема
Инсталирање на софтверски програми
Користење инструменти и мерна опрема
Програмирање во различни апликации
Дизајнирање ВЕБ страни
Работа со бази на податоци
Роботика
3D дизајн
Сервисери на компјутери и компјутерска опрема
Програмери
Одржувачи во автоматизирани производни системи
Дизајнери на веб страни
Поставување камери и алармни системи
Техничар за роботика и интелигентни системи

АВТОЕЛЕКТРОНИЧАР/ ЕЛЕКТРИЧАР – 3 годишно

Електроника на возила
Board – компјутери
Автоелектротехника
Мотори и моторни возила
Електрични мрежи и водови
Електроенергетски постројки
Електрични машини и погони
Електрични инсталации и осветлување

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ХАРДВЕР/ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА СОФТВЕР/ АВТОЕЛЕКТРИЧАР – 2 годишно

Дијагностика на хардвер
Дијагностика на софтвер
Автоелектротехника