Машинска струка

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВУВАЊЕ / МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР

Избор на соодветни материјали за проектирање на производи.
Проектирање, испитување и мерење на сите видови на машински елементи и конструкции.
Самостојна изработка на програм со контролен софтвер за зададени предмети т.е програмирање на CNC машини.
Користење на напредни софтверски алатки за 3D моделирање  (SolidWorks, AutoCad, FeatureCam)

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Конструирање, дијагностицирање и сервисирање автоелектронски, механички и сите останати системи и опрема во моторните возила.
Одржување, поправање и тестирање на моторни возила.
Анализирање и поправање грешки во електронските системи.
Оперативно водење на поправка и сервис на возилата.
Оперативно пратење на ремонт на возилата.