Сообраќајна струка

ТЕХНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА – 4 години

Планирање, организација и реализација на транспортот, следење на стоката, складирање и спроведување на царински формалности.
Собирање и обработка на потребната транспортна и царинска документација.
Комуникација со клиентите, транспортери, царински органи и надлежни инспекциски служби.

ТЕХНИЧАР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ – 4 години

Организира, реализира и следи транспортен процес при превоз на патници и товар во внатрешен и меѓународен сообраќај.
Врши снимање на сообраќајот и изработува табели и графичка слика.
Учествува при увид во сообраќајна незгода.
Анализира техничка исправност на возилата и нивната опрема.
Уредува технички карактеристики на крстосниците и другите сообраќајни површини како и сообраќајната сигнализација.

ТЕХНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА – 4 години

  1. Оператор за транспорт
  2. Шпедитер
  3. Шпедитерски царински застапник
  4. Оператор за складирање

ТЕХНИЧАР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ – 4 години

 1. Оператор за регулирање и безбедност на патниот сообраќај
 2.  Диспечер во патен сообраќај
 3.  Оператор за организација на патен сообраќај
 4.  Oператор за експлоатација на патни превозни средства
 5.  Оператор за увид во сообраќајна незгода
 6.  Оператор за складирање

Сектор за сообраќај при општините или Град Скопје
Транспортни компании за превоз на товар
Транспортни компании за превоз на патници
Авто – такси компании
Автобуски станици
МВР – Единица за безбедност на патниот сообраќај
Технички преглед
Осигурителни компании
Шпедитерски и логистички компании
Стоково – транспортни центри, товарни терминали и други логистички центри
Различни компании (Сектор за складирање)