Добредојдовте

Создаваме услови
за стручно оспособување

„Нашата мисија е можност, отвореност, широчина, активности, професионалност, иднина, јасна цел, автентичност, достоинственост, едукација.“

Новости

За Моша Пијаде

Од оваа учебна година сме вклучени и во фазата од СЕА проектот со реални компании. Нашата реална компанија го опфаќа производството на млеко и млечни производи и ќе биде претставен на саемот на образование што ќе се одржи кон крајот на учебната година.

2

УЧИЛИШНИ ЗГРАДИ

42+

УЧИЛНИЦИ

7

СТРУКИ

8+

ХЕКТАРИ ЗЕМЈИШТЕ

Новости